Shadowness - karan721015 http://shadowness.com 我有學美術的寡言&感性~有建築人的理性~有數位人的多樣化 你跟我有一樣的興趣嗎? en 午後的獨白 http://shadowness.com/karan721015/-2-3 <a href="http://shadowness.com/karan721015/-2-3"><img src="http://shadowness.com/file/item9/374783/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 19 Sep 2013 04:21:11 -0400 hope of light http://shadowness.com/karan721015/hope-of-light-2 <a href="http://shadowness.com/karan721015/hope-of-light-2"><img src="http://shadowness.com/file/item4/114926/image_t6.jpg" /></a><br /> Sun, 07 Aug 2011 08:40:29 -0400 port http://shadowness.com/karan721015/port-2 <a href="http://shadowness.com/karan721015/port-2"><img src="http://shadowness.com/file/item4/111826/image_t6.jpg" /></a><br /> Mon, 01 Aug 2011 10:18:57 -0400 harbour of refuge http://shadowness.com/karan721015/harbour-of-refuge-2 <a href="http://shadowness.com/karan721015/harbour-of-refuge-2"><img src="http://shadowness.com/file/item4/111825/image_t6.jpg" /></a><br /> Mon, 01 Aug 2011 10:14:24 -0400 tank http://shadowness.com/karan721015/tank <a href="http://shadowness.com/karan721015/tank"><img src="http://shadowness.com/file/item4/109820/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 28 Jul 2011 08:29:17 -0400 memory http://shadowness.com/karan721015/memory-3 <a href="http://shadowness.com/karan721015/memory-3"><img src="http://shadowness.com/file/item4/109817/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 28 Jul 2011 08:26:52 -0400 Remote fable http://shadowness.com/karan721015/remote-fable <a href="http://shadowness.com/karan721015/remote-fable"><img src="http://shadowness.com/file/item4/109816/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 28 Jul 2011 08:23:07 -0400 a precious corner http://shadowness.com/karan721015/a-precious-corner-2 <a href="http://shadowness.com/karan721015/a-precious-corner-2"><img src="http://shadowness.com/file/item4/109811/image_t6.jpg" /></a><br /> Thu, 28 Jul 2011 08:18:22 -0400 hopelessness http://shadowness.com/karan721015/hopelessness <a href="http://shadowness.com/karan721015/hopelessness"><img src="http://shadowness.com/file/item4/109054/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 26 Jul 2011 23:18:10 -0400 due out http://shadowness.com/karan721015/due-out <a href="http://shadowness.com/karan721015/due-out"><img src="http://shadowness.com/file/item4/108526/image_t6.jpg" /></a><br /> Tue, 26 Jul 2011 04:53:50 -0400